Mimosúdne riešenie

Na úvod je vhodné pripomenúť, čo sa mimosúdnym riešením sporov myslí. Mimosúdne riešenie sporov radíme medzi tzv. Alternatívne metódy riešenia sporov, čo znamená riešenie sporov bez ingerence súdov, teda inou než súdnou cestou. Formou ADR bývajú riešené prípady, ktoré nie sú po právnej stránke zložité. Účelom je primárne dosiahnuť dohodu medzi dvoma stranami. Výhodou ADR je nepochybne rýchlosť konania a nízke náklady. Začatím mimosúdneho riešenia sporu však v žiadnom prípade nie je dotknuté právo strán sporu a nie je ním dotknutá ochrana spotrebiteľa a oprávnených záujmov súdnou cestou http://www.carpathianag.com/sk/ochrana-udajov-a-it/.

Klasika vedie

Novela zákona a ochrana spotrebiteľa priniesla týmto subjektom právo na mimosúdne riešenie sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, s výnimkou zmlúv uzatvorených v oblasti zdravotníckych služieb poskytovaných pacientom zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane predpisovania, vydávania a výdaj liekov prípravkov a zdravotníckych pomôcok, v oblasti služieb všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru a zmlúv uzatvorených s verejnými poskytovateľmi ďalšieho alebo vyššieho vzdelávania. Klasickým sporom sú napríklad spory o uznanie reklamácie vád tovaru kúpeného v obchode.

Mimosúdne riešenie
4.5 (90%)6